Oferta

naszdom2010cd.-004.jpgDom nasz, istniejący od 1932 r., przeznaczony jest dla osób w podeszłym wieku oraz przewlekle somatycznie chorych, kobiet i mężczyzn.

Dom posiada 55 miejsc. Zgodnie z filozofią naszego Zgromadzenia do domu przyjmowane są wszystkie osoby z terenu całej Polski, niezależnie od ich statusu społecznego, materialnego, przekonań politycznych i religijnych.

Celem DPS w Dobrzeniu Wielkim jest zapewnienie całodobowej opieki osobom wymagającym jej z powodu wieku lub choroby, oraz zaspokojenie ich niezbędnych potrzeb bytowych, opiekuńczych, społecznych, kulturalnych i religijnych na poziomie obowiązującego standardu. DPS umożliwia mieszkańcom korzystanie z przysługujących świadczeń zdrowotnych na poziomie określonym odrębnymi przepisami.

Organizacja domu, zakres i poziom usług świadczonych przez dom uwzględniają w szczególności wolność, intymność, godność i poczucie bezpieczeństwa mieszkańców domu oraz stopień ich fizycznej i psychicznej sprawności.

Do świadczeń udzielanych w DPS należą:

  • usługi w zakresie potrzeb bytowych,
  • usługi opiekuńcze,
  • usługi wspomagające,
  • usługi zdrowotne.

W zakresie rehabilitacji prowadzi się:

  • gimnastykę leczniczą,
  • fizykoterapie,
  • masaż leczniczy,
  • laseroterapię.

Mieszkańcy zajmują pokoje jedno, dwu i trzy osobowe, wyposażone w pełny węzeł sanitarny.

Czas wolny mieszkańcy spędzają według uznania przechadzając się po rozległym parku, uczestnicząc w zajęciach terapii zajęciowej, korzystając z możliwości wyjścia poza dom np na zakupy, do pobliskiego kościoła czy wyjeżdżając na zorganizowane wycieczki turystyczne, itp.

Mają też możliwość pójścia do kaplicy mieszczącej się na terenie budynku.

Mieszkańcy domu mają okazję cotygodniowego kontaktu z młodzieżą działającą w Szkolnym Kole Charytatywnym i innymi grupami społeczno-kulturalnymi działającymi aktywnie na terenie gminy.

Dom wolny jest od barier architektonicznych. Do dyspozycji mieszkanców przeznaczone są dwie windy osobowe.